O udruzi

Udruga za pružanje psiho- socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, Zagreb, Hrvatska

Udruga «„ TI SI OK“, je hrvatska neprofitna organizacija, registrirana 22.srpnja 2008.g.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje  psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju,  osmišljavanjem  programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

Udrugu su osnovali stručnjaci koji  su dugi niz godina zaposleni u Odgojnom zavodu Turopolje.  U Odgojnom zavodu Turopolje smješteni su maloljetnici od 14. do 23. godine s područja cijele Hrvatske. Trajanje odgojne mjere je od 6 mjeseci do tri godine.

Rad s navedenim odgajanicima jedan je od najsloženijih poslova u domeni rada s djecom i mladima s poremećajem u ponašanju. Osnivači Udruge radeći na navedenim poslovima u službi tretmana djece s poremećajem u ponašanju, stekli su visoku razinu profesionalnih vještina, sposobnosti i tehnika, koje prioritetno mogu koristiti u prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju te tretmanu djece i mladih s poremećajem u ponašanju.

Potaknuti sve većim razmjerima nasilničkog ponašanja među djecom i mladima u Hrvatskoj, željeli smo  pridonjeti smanjenju nasilničkog ponašanja među djecom i mladima s rizikom u ponašanju, a isto tako provoditi projekte prevencije nasilja među djecom u osnovnim i srednjim školama.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno sa ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).

Nasilje  je sveprisutan fenomen i po svojoj definiciji predmnijeva neravnopravan odnos moći nasilnika i žrtve. Posebno je zabrinjavajuća njegova raširenost među djecom kao «normalan i prihvatljiv» način potvrđivanja, rješavanja čak i bezazlenih konflikata ili zabave

Istraživanja UNICEF-a i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba pokazali su da svaki četvrti školarac trpi nasilje u školi.   
Čak 29 posto osnovnoškolaca i 17 posto srednjoškolaca izloženo je gotovo svakodnevnoj torturi svojih vršnjaka.

Nasilje se najčešće događa među djecom od 4. do 8. razreda osnovne škole. Istraživanje je pokazalo da je najviše  iznuda i ucjenjivanja, a slijedi udaranje, guranje, rušenje, dobacivanje uvreda, ruganje, oštećivanje stvari.

Djeca najčešće doživljavaju nasilje na putu do škole, na hodnicima, stubištu, u učionicama bez učitelja, u sportskoj dvorani, svlačionici, zahodu... Nastavnici će, međutim, u samo u 32 posto slučajeva zaustaviti nasilje, a gotovo nikad u 44 posto slučajeva. Nasilnici su u 37 posto slučajeva iz istog razreda, a u 16 posto iz viših.

Vlada je zbog nevedenih podataka usvojila Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Sva mjerodavna državna tijela i institucije imat će obvezu pojačane suradnje na sprječavanju i sankcioniranju problematike vršnjačkog nasilja.

Prijedlog protokola predviđa da u odgojno-obrazovnim institucijama, uključujući i škole, u težim slučajevima nasilja među djecom i mladima, ili kada za to postoji potreba, intervenira i policija.
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima  temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela

Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. godine i čini njegov sastavni dio, a sadrži:

 • Opće prihvaćenu definiciju nasilja
 • obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika
 • oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika
 • ostale aktivnosti i obveze.

Protokolom se predviđa veći angažman jedinica lokalne i područne samouprave, te se predlažu redoviti sastanci stručnih osoba za koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja i razmjenu podataka.

Jedni od primarnih ciljeva i zadataka Udruge u skladu su s Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.
Udruga „TI SI OK“, potaknuta sve većim razmjerima nasilničkog ponašanja među djecom i mladima u Hrvatskoj, te željom da se ukljući u Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima koju je donijela Vlada RH, osmislila je neke od svojih Projekata usmjerene na gore navedu problematiku.

Ostali važni ciljevi Udruge su, da kroz  individualne i grupne oblike rada s djecom i mladima, osmisli projekte u kojima će ih se intenzivnim i neposrednim radom kroz psiho-terapeutske radionice, poučavati komunikacijskim i socijalnim vještinama.

Udruga osmišljava i projekte namjenjene djeci  i mladima kojima je izrećena neka od odgojnih mjera upućivanja u odgojne domove.

Ciljevi Udruge uključuju i  rad s maloljetnim počiniocima kaznenih djela smještenih u institucionalne tretmane od odgojnih zavoda do maloljetničkog zatvora. Predviđa se i rad s osobama na izvršavanju zatvorske kazne, u cilju njihove kvalitetnije resocijalizacije sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

Ciljevi u neposrednom radu s djecom i mladima

 • Individualnim i grupnim radom razvijati  pozitivne navike
 • društveno prihvatljivo i odgovorno ponašanje
 • pomagati im u stjecanju uvida u osobno ponašanje
 • jasno definirati  osobni identitet
 • definirati s njima pozitivne osobne ciljeve planiranje i realiziranje tih ciljeva
 • usmjeravati ih na pozitivne načine afirmacije i  poticati ih na prihvaćanje pozitivnih vrijednosti i etičkih normi
 • provoditi programe stručnog rada – psihoterapijske radionice
 • djecu i mlade učiti socijalne vještine koje će im olakšati prilagodbu, omogućiti adekvatnije suočavanje sa stresnim situacijama i ubrzati psihosocijalno sazrijevanje kod mladih kod kojih je već došlo do problema zlouporabe alkohola i drugih psihoaktivnih droga,  povezanih s kriminogenim ponašanjem, posebno agresivnim i nasilničkim ponašanjem,  poticati ih na promjenu stavova i ponašanja tj. na trajno apstiniranje.

Udruga u svom radu uključiti će i ostale sudionike koji su u direktnom radu s djecom i mladima:

Učitelje i nastavnike, sa ciljem povećanja njihove kompetencije da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja, te da opaze i ostale poteškoće i probleme učenika. Nastavnicima i učiteljima Udruga će osmisliti antistresne radionice, sa ciljem „pomoć pomagaću“.

Roditelje, sa ciljem da prepoznaju znakove kod zlostavljanog djeteta, znakove nasilničkog ponašanja i druge oblike ponašanja koji se izražavaju kod njihove djece, a od  njih se traži odgovarajuća kompetencija.

Ravnatelje, koji će pružati adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama. Osnaživanju i podršci nastavnicima u prepoznavanju problema kod djece i pružanju adekvatne pomoći djeci i mladima s raznim oblicima neprihvatljivog ponašanja.

Odgajatelje, stručne suradnike, socijalne radnike, sa ciljem osmišljavanja zajedničkih aktivnosti, programa, predavanja i drugih sadržaja koji će pridonjeti kvalitetnijem radu s djecom i mladima

Osnovne odrednice  Udruge, odnosno svih naših akcija, programa i projekata su:

 • etičnost, profesionalnost i odgovornost
 • utemeljenost na teoriji i praksi
 • multidisciplinarni pristup