Strategijski plan do 2019

STRATEŠKI PLAN DJELOVANJA UDRUGE „TI SI OK“ ZA RAZDOBLJE  OD 2017. DO 2019.

UVOD
Strateški plan Udruge za razdoblje  do 2019. rezultat je zajedničkog rada članova Udruge temeljem naše vizije i misije.
Strateški plan do 2019. drugi  je dugoročni strateški dokument Udruge od njezinog uspostavljanja, a odluku o njegovoj izradi  donijela je Osnivačka skupština, na sedmo godišnjoj  Skupštini Udruge 22.7.2015.
Cilj izrade Strateškog plana je utvrđivanje jasnih smjernica rada i razvoja Udruge  za razdoblje do 2019. godine, na razini općih i specifičnih strateških ciljeva, kao i definiranje zadataka i operativnog plana rada Udruge  u 2019. godini.
Svrha izrade ovog dokumenta je unaprjeđenje kapaciteta i djelotvornosti  Udruge, kako bi ona što učinkovitije doprinijela  podršci i pomoći djeci i mladima s rizikom u ponašanju i djeci s teškoćama, te široj društvenoj zajednici za  kvalitetnije i učinkovitije  osnovno i srednje obrazovanje.
1. DJELOVANJE I USTROJSTVO UDRUGE
Udruga je osnovana 22. srpnja 2008. godine, u cilju promicanja zaštite djece i mladih sa smetnjama i  poremećajem u ponašanju.
Prema članku 7. Statuta Udruge njezine osnovne djelatnosti su:
• Osmišljavanje programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i usmjeravanja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.
• Rad na univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, djece i mladih  s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju.
• Kroz edukativne radionice i predavanja  pomagati i usmjeravati učitelje, nastavnike i roditelje  na što kvalitetniju komunikaciju i kompetencije u radu s djecom i učenicima.
• Osmišljavanje programa prevencije nasilnih ponašanja mladih na sportskim događanjima, te ukupne prevencije nasilja među djecom i nad djecom i mladima, vršnjačkog nasilja, nasilja u mladenačkim vezama.
• Promovirati i unaprijediti zaštitu prava djece, mladih s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, marginalnih skupina, žrtava nasilja u obitelji,  žrtava diskriminacije i zločina iz mržnje.
• Osvještavati i informirati javnost o neprihvatljivosti diskriminacije i potrebi uvažavanja različitosti.
• Prevencija i suzbijanje različitih oblika nasilja u obitelji.
• Osmišljavati programe prevencije ovisnosti usmjerenih općoj populaciji djece i mladih i rizičnim skupinama djece i mladih.
• Osmišljavanje programa edukacije i osnaživanja mladih nezaposlenih osoba kroz poticaje i pomoć na obrazovanje i zapošljavanje.
• Individualni i skupni rad s djecom koja imaju smetnje u ponašanju,  delinkventima i žrtvama delinkventnog ponašanja, učenicima s teškoćama kroz iskustvene radionice u učenju socijalnih i komunikacijskih vještina, te prevladavanja teškoća u učenju.
• Predlagati okrugle stolove, predavanja i tribine na temu  kriminaliteta kao društvene pojave kao i reakcije društva na kriminalitet.
• Organiziranje terapeutskih radionica učenja nenasilnog rješavanja sukoba po načelima AVP-a (projekt alternative nasilju) i model koji nam daje tehnike i uvjerenja koji nam pomažu da unaprijedimo svoje komunikacijske i socijalne vještine, NLP-a (neuro-lingvinisičko programiranje), supervizija.
• Poticati programe međunarodne suradnje
• Povezivanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
• Izdavanje knjiga, priručnika, edukativno didaktičkog materijala i druge publikacije iz područja djelatnosti udruge sukladno pravnim propisima, te povremena i prigodna prodaja istih
• Obavljanje povremenih i prigodnih prodaja intelektualnih usluga edukacija, radionica i predavanja kojima se ostvaruju ciljevi udruge utvrđeni statutom.
• Organizacija prigodnih akcija.

Tijela udruge su:
• Skupština,
• Predsjednik
• Dopredsjednik
• Tajnik
• Likvidator
Na dan 1. siječnja 2018., udruga broji 10 člana, uz 15-tak volontera. Udruga nema zaposlenih članova. Članovi udruge su umirovljeni djelatnici Ministarstva pravosuđa, koji su radili u tretmanu i dijagnostici maloljetnih počinioca kaznenih djela, ostali članovi su zaposlenici u državnim institucijama (Ministarstvo unutarnjih poslova, osnovne škole, Ministarstvo odgoja i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i dr.), te studenti.
Na godišnjoj Skupštini  Udruge svake godine donosi  se Program rada Udruge, Financijski plan poslovanja Udruge i Operativni plan rada Udruge. Isto tako, Izvršni odbor Udruge donio je ovaj Strateški plan djelovanja Udruge za razdoblje do 2019. godine. Financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Udruge na razini cijele godine priprema Stručna služba i oba izvješća se upućuju na usvajanje Skupštini Udruge.
Organizacijska struktura

2. MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI
Misija
Misija Udruge je promovirati i štiti dječja prava te djelovati na poboljšavanju uvjeta psiho socijalnog odrastanja opće populacije djece i mladih, te djece i mladih s rizikom u ponašanju i teškoćama u razvoju, kroz pružanje psihosocijalne podrške, neformalno obrazovanja i zagovaranja u široj društvenoj zajednici.
Vizija
Osmišljavanje programa i aktivnosti ukupne prevencije nasilja među djecom i mladima, nasilja na sportskim događanjima, prevencije konzumiranja alkohola i sredstva ovisnosti, nasilja u vršnjačkim vezama, pomoć djeci s teškoćama i senzibiliziranje društvene zajednice o njima i dr. Provođenje programa neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i usmjeravanja kvalitete života društvene zajednice u cjelini

Vrijednosti
U svom radu Udruga njeguje i promovira sljedeće vrijednosti:

Vjerodostojnost
Utemeljenost djelovanja na stručnim i profesionalnim kompetencijama članova.

Profesionalnost
Posvećenost, visoka motiviranost, etičnost, težnja k visokom kvalitetu i profesionalan odnos

Suradnja i partnerstvo
Promicanje suradnje i razvijanje partnerskih odnosa unutar institucije kao i s različitim organizacijama.

Otvorenost i transparentnost
Spremnost na zajedničko djelovanje i uključivanje u različite projekte i aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju kvaliteta psiho socijalnog rasta i razvoja djece i mladih.

Cijelo životno učenje
Razumijevanje i promoviranje potrebe za cijelo životnim učenjem članova udruge i stalnim unaprjeđivanjem rada.

3. POSTIGNUTI REZULTATI

Provedeni Projekti:
1. Projekt:  Prevencija nasilja među djecom-„Prestani!“
Projekt „Prestani” predstavlja inicijativu da se na masovnoj osnovi djecu informira o  nasilju, potakne da progovore i poduči ih kako se suprotstaviti.   Cilj je  pružiti školama  konkretnu pomoć  u aktivnostima prevencije nasilja među djecom. U program se uključuju učenici 5. I 6. razreda. Proveden je u 40-tak OŠ u RH.
U sklopu Projekta udruga je provela istraživanje o prisutnosti nasilja među djecom, te je dobivene rezultate prezentirala na  Konferenciji psihologa 2009. U Splitu, 3. Kongresu socijalnih pedagoga 2010., i na III Znanstvenom skupu u Osijeku 2010., 8. Međunarodnom  skupu socijalnih pedagoga u Zagrebu 2012.  
2.  Projekt:  „Promjena je proces - nenasilje se uči  „
Kroz četiri modula, a svaki u trajanju od 2-sata, putem iskustvenih radionica djeca uče alternativne oblike nasilnim obrascima ponašanja. Program je do sada realiziran u Domu za djecu Dugave-Zagreb, s grupom učenika s ADHD-om uključene u program produžene nastave u O.Š. Prečko i  u  Domu za mušku djecu „Župančić“.
3. Projekt- „Mala škola socijalnih vještina“
To  je projekt učenja socijalnih  i komunikacijskih vještina djece u riziku, proveden s učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole. Projekt predstavlja razrađeni program dugoročnog učenja nenasilja namijenjen djeci i odraslima, a  osnovna metodologija je iskustveni pristup učenju putem vježbi, opuštalica i diskusija. Projekt je proveden u 30 OŠ u RH.  
4. Projekt –Zašto je cuga tuga?
Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja namijenjen mladima koji su rizični na zlouporabu alkohola. Projekt je usmjeren na kreiranje strukturiranog konteksta u kojem se potiče osobni angažman i intenziviraju međusobne interakcije koje mogu potaknuti vrlo duboke uvide i učenja Proveden je u 35 OŠ u RH
5. Projekt –„I ja ću biti zig zag navijač”
Kroz projekt se učenike podučava sportskom i fer navijanju na stadionima, te ih se uči toleranciji i nenasilju kao buduće mlade navijače. Uz projekt i predavanje svim učenicima je omogućeno sportsko i fer navijanje na iskustvu utakmice HKL Medveščaka, KK Cibone, RK Gorica. Proveden je 10-taj OŠ u RH.
6. Projekt- „Zajedno možemo više“, „Upravljanje razrednom klimom“, „Proces
promjene“, „Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom“
Dio je programa prevencije nasilja među djecom, osnaživanja nastavnika, unapređivanja njihovih komunikacijskih vještina, vještina nošenja sa stresom, te vještina uspostavljanja odnosa s učenicima, poštivanja različitosti i održavanja discipline u razredu.  Program je iskustven i sam predstavlja mogući model  uspostave pozitivnog ozračja i efikasnog učenja u kojem se smanjuje nasilje među djecom, te doprinosi ukupnoj prevenciji nasilja. Cilj je kod nastavnika povećati njihove kompetencije da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja, a ravnateljima  pružati adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama. Proveden je s više od 3000 učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola u RH
7. Projekt:”Educiranje i osnaživanje nezaposlenih-“IZ DOMA NA POSAO” , koji se proveo 2009., s 25 odgajanika, Odgojnog Zavoda Turopolje. Putem deset jednosatnih radionica mlade s iskazanim asocijalnim i delikventnim ponašanjem se  podučavalo kako se snaći u modernoj proceduri pronalaženja posla – kontakti s adekvatnim institucijama, snalaženje na internetu, pisanje podnesaka i dr. Nakon toga od  2011. do 2015., isti projekt je proveden s 80-tak odgajanikom Stambene zajednice Dubrava, Dugave I i II, te Domu za mušku djecu Župančić.
U 2012.,2013.  projekt je proveden s mladim nezaposlenim korisnicima neke od podrške i pomoći u Centru za soc. skrb Velika Gorica i grupom roditelja djece s posebnim potrebama u Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Od voditeljice Odsjeka za domski smještaj, Ministarstva pravosuđa,  Općinskog kaznenog suda u Zagrebu- Odjel za mladež, Ministarstva soc.politike i mladih, Ureda dječje pravobraniteljice, dobili smo pismo podrške.
8. Udruga je provela niz kreativnih radionica, programa vršnjačke pomoći učenik-učeniku.
Također u kontinuitetu članovi udruge pružaju psiho socijalnu i pedagošku pomoć mnogim učenicima i mladima u Zagrebu i Velikoj Gorici.
9. Udruga je osmislila edukativno- didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kod djece „UPOZNAJ SEBE“, a koja se koristi na satovima razredne zajednice kao oblik grupnog i individualnog rada s učenicima, kao dodatno pomoćno sredstva u radu s učenicima.

10. Udruga je izradila, Priručnik „Učenje socijalnih vještina na satu razrednika“, koji sadrži aktivnosti i vježbe  kojima je cilj da se kroz zdravstveni odgoj postignu ciljevi Kurikuluma zdravstvenog odgoja, a to je razvoj socijalnih, komunikacijskih i emocionalnih
vještina koje dovode do visoke razine samopoštovanja i drugih vještina značajnih za psiho socijalno sazrijevanje djece.
Priručnik obuhvaća sljedeća područja:
a. Samopouzdanje/samosvijest/doživljavanja sebe/slika o sebi/zauzimanje za sebe
b. Načini komuniciranja s naglaskom na asertivnu komunikaciju/JA- poruke/ verbalna i neverbalna komunikacija
c. Prihvaćanja različitosti/tolerancija/povjerenje
d. Suradnja/zajedništvo/pripadanje skupini
e. Izražavanja misli i osjećaja/empatija/iskrenost/otvorenost/razumijevanje
f. Rješavanje sukoba/problema/ proces snage promjene/rizična ponašanja
g. Donošenja odluka/kako reći „NE“/rješavanje pritiska vršnjaka/snalaženje u problematičnim situacijama/odgovorno ponašanje
h. Opuštalice (igre), okupljanja (razgovor na temu osobnih iskustva, stavova, vrijednosti), priče i dr.
      11. Udruga je izradila niz edukativnih igara koji imaju suglasnost MZO i AZOO:    
           didaktičke  igre za razvoj samopouzdanja kod djece „Upoznaj sebe“, Priručnika za     
           učitelje i pedagoške djelatnike „Socijalne vještine“,  Radne bilježnice „Prepoznaj,
           prihvati i pomogni“,  za  rad s djecom s jezično 
            govornim teškoćama, „Karte pamćenja“, za rad s darovitom djecom i djece s 
           problemima koncentracije i pamćenja, Slikovnice „Učite ih da budu sretni“, edukativne
           igre   „Putovi  prijateljstva“-učenja nenasilne komunikacije i ponašanja među
           vršnjacima, edukativne igre učenja emocija „Lutke EMOSO + Priručnik“, Kocke
           emocija“, Učenje komunikacijskih vještina „Pričam ti priču“

12. Članovi Udruge provode niz edukacija za učitelje na Županijskim vijećima i Učiteljskim vijećima, te za potrebe Agencije za odgoj i obrazovanje.

13. Članovi Udruge, kontinuirano se educiraju u cilju što kvalitetnije provedbe svojih projekata
14. Također redovno sudjelujemo na svim konferencijama, kongresima i znanstvenim skupovima, okruglim stolovima gdje aktivnim usmenim izlaganjima prezentiramo naše programe, rezultate istraživanja i evaluacija, u cilju potvrđivanja razine kvalitete našeg ukupnog rada:
U okviru Projekta 'Potpora borbi protiv zločina iz mržnje', u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održan je  se Okrugli stol "Prevencija i suzbijanje govora mržnje na sportskim natjecanjima", u Zagrebu, 8.lipnja 2013. Na kojem smo sudjelovali kao predavači s   našim projektom  „I ja ću biti zig-zag navijač“.
Na Europskom  građanskom  forumu (European Civic Forum) i Platforma 112 - za Hrvatsku vladavine prava u organizaciji GONG-a i Kuće ljudskih prava Zagreb, sudjelovali smo i pridružili se inicijativi  raspravi u Kući ljudskih prava, 8. srpnja 2013.
Aktivno smo sudjelovali  uz podršku ZAKLADE ZAMAH, na građanskoj inicijativi u programskom području, ''NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI'', u kojoj smo posjetili 20-tak područnih škola u ruralnim sredinama Grada Velika Gorica. Realizirali smo 25 radionica s učenicima i učiteljima, uz donaciju i primjenu edukativne igre za razvoj samopouzdanja kod djece.
Dobili smo nagradu Nacionalne zaklade za društvene inovacije.
Sudjelovali smo na natječajima za najbolje poslovne planove u izradi edukativnih igara za djecu:
U organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), 2012., INTERINO – Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija, osvojeno 2. mjesto u izradi poslovnog plana-za edukativnu igru za razvoj samopouzdanja „Upoznaj sebe“.
Na 2. Startup Weekend-u u Zagrebu koji je predstavljala Danielle Reyes, iz Seattlea u organizaciji ZŠEM-a, osvojeno 2. Mjesto u izradi poslovnog plana za edukativnu igru „Računam svaki dan“.
U organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, ušao u finale 10 najboljih poslovnih planova za eduaktivnu igru- Business Plan Contesta 2013.

4. STRATEŠKI PLAN DO  2019.

SWOT ANALIZA
Snage Slabosti
raznovrsnost zanimanja članova,
educiranost i stručne kompetencije članova Udruge,
veliko iskustvo u radu s djecom i mladima u riziku
dodatna specijalistička znanja i edukacije u psihoterapiji
motiviranost članova za razvoj Udruge,
mogućnost redovnog rada u dvije županije,
dostupnost informacija,
raznovrsnost aktivnosti koje Udruga provodi,
suradnja s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom
osmišljavanje i izrada edukativnih materijala nepostojanje sustavnog financiranja redovne djelatnosti Udruge,
preopterećenost velikim brojem poslova i obveza članova Udruge,
nedostatak službenog vozila, zbog velikog opsega rada i prevaljivanja svakodnevnih udaljenosti institucija u kojima se radi.

 

 

Mogućnosti Prijetnje
uvođenje društveno odgovornog poslovanja,
brojnost natječaja za prijavu projekata,
ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju,
suradnja svih dionika u zajednici na ostvarivanju ciljeva kako Nacionalne strategije  tako i korištenje povezivanja s udrugama unutar Hrvatske,
osmišljavanje samofinanciranja prodajom edukativnih materijala i igara nedovoljno osnovnih sredstava za rad,
korištenje osobnih automobila, i njihova oštećivanja i troškova amortizacije koje se ne mogu nadoknaditi.
nezainteresiranost privatnog sektora za uključivanje u društveno odgovorno ponašanje,
loša prometna povezanost unutar dijelova Zagrebačke županije.

Korisnici:

Djeca i mladi
roditelji/skrbnici
stručnjaci u odgojno-obrazovnom sustavu i sustavu socijalne skrbi
šira društvena zajednica

5. STRATEŠKI CILJEVI I NJIHOVA PROVEDBA

5.1. Opći cilj

Pružanje psiho socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima s rizikom u ponašanju i djeci s teškoćama u razvoju.


5.2. Specifični ciljevi

1. Pružati i razvijati usluge psihosocijalne potpore djeci i mladima u obitelji i  institucijama (škole, domovi za djecu bez adekvatne roditeljske brige, odgojni zavodi,  savjetovališta, centra za odgoj i obrazovanje, penalne ustanove)
2. Rad na primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, djece i mladih  s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju.
3. Kroz edukativne radionice pomagati i usmjeravati roditelje i nastavnike na što kvalitetniju komunikaciju s djetetom i učenikom.
4. Individualni i skupni rad s djecom koja imaju smetnje u ponašanju,  delinkventima i žrtvama delinkventnog ponašanja, učenje socijalnih vještina.
5. Ukazivati na problem stigmatizacije, marginalizacije, djece s poremećajem u ponašanju ili smetnjama u uspostavljanju kontakata sa širom društvenom sredinom.
6. Organiziranje terapeutskih radionica učenja nenasilnog rješavanja sukoba po načelima AVP-a (projekt alternative nasilju) i model koji nam daje tehnike i uvjerenja koji nam pomažu da unaprijedimo svoje komunikacijske vještine, NLP-a (neuro-lingvinisičko programiranje), supervizija.
7. Izdavanje knjiga, didaktičkog materijala i druge publikacije iz područja djelatnosti udruge sukladno pravnim propisima.
8. Prigodne akcije 

5.2. Provedba ciljeva kroz aktivnosti

Strateški cilj 1. ostvarivat će se kroz aktivnosti:
● vođenje edukativnih radionica,
●  pružanje psihološkog savjetovanja,
● pružanje socijalnog savjetovanja,
● podrška od strane postojećih članova.

Strateški cilj 2. ostvariti će se kroz aktivnosti:
● psihološko testiranje, izrada i primjena programa postupanja,
● održavanje psihoterapijski radionica.

Strateški cilj 3. ostvariti će se kroz aktivnosti:
● pružanje  savjetovanja odgojnom osoblju, učiteljima i roditeljima,
● edukacija kroz iskustvene radionice za učitelje odgajatelje i roditelje,
● održavanje predavanja za stručnjake i širu društvenu zajednicu.

Strateški cilj 4. ostvariti će se kroz aktivnosti:
● psihološko i socijalno savjetovanje kroz individualne razgovore s djecom i mladima,
● suradnja s domovima za maloljetne počinioce kaznenih djela, domove za djecu
● suradnja s osnovnim i srednjim školama,
● organizacija prikupljanja pomoći socijalno ugroženoj djeci (donacije).

Strateški cilj 5. ostvariti će se kroz aktivnosti:
● održavanje predavanja za stručnjake s temama problema stigmatizacije, marginalizacije, djece s poremećajem u ponašanju,
● osvješćivanje šire društvene zajednice o problemima djece s rizikom u ponašanju i teškoćama u razvoju,
● aktivno sudjelovanje na kongresima socijalnih pedagoga, konferencijama psihologa, znanstvenim skupovima,
● provođenje istraživanja o problemima, interesima, stavovima i sustavu vrijednosti kod mladih o problemima nasilja, ovisnostima, odnosu društva prema mladima i perspektive mladih.

Strateški cilj 6. ostvariti će se kroz aktivnosti:
● organiziranje terapeutskih radionica učenja nenasilnog rješavanja sukoba po načelima AVP-a (projekt alternative nasilju),
● organiziranje terapeutskih radionica učenja komunikacijskih i socijalnih vještina  po načelima i smjernicama NLP-a, a (neuro-lingvinisičko programiranje).
• supervizija licenciranih supervizora

Strateški cilj 7. ostvariti će se kroz aktivnosti:
● osmišljavanje edukativnog i  didaktičkog materijala za potrebe rada stručnjaka i roditelja s djecom u cilju razvoja emocionalne inteligencije i psiho socijalnog sazrijevanja djece,
● izdavanje knjiga, didaktičkog materijala i druge publikacije iz područja djelatnosti udruge sukladno pravnim propisima,
● informativna djelatnost (uređivanje Internet stranica“) i izdavačka djelatnost.

Strateški cilj 8. ostvariti će se kroz aktivnosti:
● organizacija kreativnih, likovnih radionica i sl.,
● organiziranje izložba, „parlaonica“ za učenike i filmskim projekcija dokumentarnih filmova, sportskih događanja za djecu i mlade,
● organiziranje igranja društvenih  igara,
● organiziranje promocije rada udruge, prezentiranje edukativno didaktičkog materijala, prodaja.

6. PLANOVI ZA JAČANJE KAPACITETA UDRUGE

● razvijanje novih i poboljšanje postojećih socijalnih usluga u skladu sa standardom kvalitete socijalnih usluga,
● izrada projektnih i programskih prijedloga te njihovo prijavljivanje na natječaje,
● organizacija edukacija za pisanje projekata, njihovo provođenje i evaluaciju,
● razvijati i unaprijediti znanja o zapošljavanju nezaposlenih mladih iz institucionalnog smještaja,
● organizacija različitih edukacija za zaposlenike, članstvo i vodstvo Udruge,
● razvijati odnose s medijima.

7. OČEKIVANI REZULTATI

● pomoć i podrška školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama,
● učenicima  ćemo pružiti prilika da otvoreno govore o nasilju bez straha o stigmatizaciji i osveti,
●povećati  će se svjesnost djece o problemu nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju učiteljima slučajeve nasilja, uputiti ih kome se mogu obratiti za pomoć, povećati stupanj njihova povjerenja u nastavnike, kako se ponašati ako svjedoče nasilju i sl.,
●povećati  kompetencije učitelja i odgojitelja da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja.
●poučiti roditelje da prepoznaju znakove kod zlostavljanog djeteta,
●ravnateljima koji će pružati adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama,.
●osvijestiti važnost osvješćivanja problema djece s teškoćama  u školama,
● unaprijeđena kvaliteta življenja djece i mladih u široj društvenoj zajednici,
● povećana senzibilizacija javnosti za probleme djece u riziku i djece i mladih s teškoćama,
● unaprijeđen rad Udruge.

8. INDIKATORI PROVEDBE
● broj održanih, radionica, predavanja, tribina i ostalih oblika pomoći,
● uspješna izrada edukativnih igara i drugih pomoćnih nastavnih sredstava za rad stručnjaka,
● broj provedenih projekata i dobivenih donacija za iste,
● osigurana financijska sredstva za djelovanje Udruge,
● broj pruženih psiho socijalnih usluga i razvoj njihove kvalitete,
● distribuirani promotivni i informativni materijali za javnost i članove,
● broj uključenih volontera,
● broj organiziranih događanja i akcija,
● ukupan broj izravnih i neizravnih korisnika.

9. GODIŠNJI OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLANOVI

Udruga „TI SI OK“, će za svaku godinu ovog trogodišnjeg plana donositi operativni plan. Godišnji operativni planovi bit će usklađeni s godišnjim programom rada Udruge koji je utemeljen na njezinom Statutu. Operativni planovi će definirati skupine aktivnosti, vremenske rokove njihovog odvijanja i troškove prema skupinama tih aktivnosti. U okviru godišnjeg planiranja donositi će se godišnji financijski planovi.

10. VREDNOVANJE

Za sve projekte i programe koje će Udruga provoditi pisati će se redoviti izvještaji na razini godine i na kraju njihove provedbe. Za svaku godinu ovog plana izrađivat će se godišnji izvještaj o djelovanju Udruge koji će se podnositi Skupštini Udruge. Ovaj izvještaj biti će sastavljen na osnovi analize aktivnosti i rezultata u prethodnoj godini. Na osnovi tih saznanja unaprijediti će se djelovanje Udruge. Promjene kojima će se unaprijediti djelovanje Udruge unijeti će se u program rada, operativni i financijski plan za sljedeću godinu. Udruga će u trogodišnjem razdoblju ovog plana provoditi procjenu kvalitete usluga u skladu sa Sustavom osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija.

Ovaj Strateški plan djelovanja Udruge „TI SI OK“ za razdoblje do 2019. usvojen je na godišnjoj Skupštini, održanoj 22. srpnja 2017.

U Velikoj Mlaki, 22. srpnja 2017.